info@rozmberska-hospudka.cz +420 774 903 023

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


Rožmberská hospůdka & penzion
Stará Hlína 47
379 01 Třeboň

Tel.: +420 774 903 023
E-mail: info@rozmberska-hospudka.cz

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře
souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.

GDPR

Směrnice penzionu Rožmberské hospůdky o zpracovávání osobních údajů hostů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je penzion Rožmberské hospůdky, provozovaný fyzickou osobou Pavlou Němcovou, se sídlem Třeboň, Boženy Němcové 817, PSČ 379 01, která je zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.j. ŽÚ/806/2008Bro/3, IČ 87058545.

 

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

e-mail: info@rozmberska-hospudka.cz,
tel.č.: 774 903 023, 384 391 029.

 

Zpracovatelé dat

Markéta Šírková, účetní se sídlem Třeboň II, Mlýnská 970, PSČ 379 01, IČ 60856106.

Přehled zpracování osobních údajů

 

 

 

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste uskutečnili rezervaci. Vzhledem k většímu počtu těchto správců a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do kancelářské místnosti penzionu, jehož vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celá místnost je chráněna pohybovým čidlem alarmu.

 Zákonem povinné údaje

V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb penzionu Rožmberské hospůdky tyto:

- Jméno

- Příjmení

- Datum narození ( rodné číslo)

- Adresa

- Doba ubytování

- Číslo a typ dokladu, případné vízum

- Účel pobytu

 

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů ( fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 

Způsoby výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost následujícími způsoby:

Na recepci penzionu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky, zašlete ji e-mailem na adresu info@rozmberska-hospudka.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána. Do žádosti uveďte identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, o výkon jakého práva žádáte ( viz kapitola popis práv subjektů údajů), upřesnění žádosti ( např. v případě opravy doplňte správné údaje), telefonický kontakt pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Ve Staré Hlíně, dne 1.5.2018.

 

GDPR

Směrnice Rožmberské hospůdky o zpracovávání osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Rožmberská hospůdka, provozovaná právnickou osobou Monadiko s.r.o., se sídlem Třeboň, Stará Hlína 47, PSČ 379 01,  IČ 06618031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 26951.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou

e-mail: info@rozmberska-hospudka.cz,
 tel.č.: 774 903 023, 384 391 029.

Zpracovatelé dat

Markéta Šírková, účetní se sídlem Třeboň II, Mlýnská 970, PSČ 379 01, IČ 60856106.

 

Přehled zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu-zákon Zdroj          od koho získáno Doba uložení nebo lhůta         pro výmaz Kategorie příjemců údajů
Rezervace stravování - příjem informací                   z internetových rezervačních portálů Rezervace stravování Identifikační        a kontaktní údaje, počet strávníků Uzavření nebo plnění smlouvy Rezervace stravování Rezervační portál Uložení po dobu návštěvy                      a reklamační lhůty Nejsou
Rezervace stravování - osobně v naší hospůdce Rezervace stravování Identifikační        a kontaktní údaje, počet strávníků Uzavření nebo plnění smlouvy Rezervace stravování Subjekt údajů Uložení po dobu návštěvy                      a reklamační lhůty Nejsou
Účtenky a faktury, doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Právní povinnost Zákon č.235/2004Sb.,      o DPH § 35 a 35a Subjekt údajů 10 let Finanční úřad

 

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

 

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „rezervace stravování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste uskutečnili rezervaci. Vzhledem k většímu počtu těchto správců a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením     do kancelářské místnosti penzionu, jehož vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celá místnost je chráněna pohybovým čidlem alarmu.

 Zákonem povinné údaje

V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, jsou dle § 11 odst. 1 ZUC povinnými údaji pro vystavení účetního dokladu restauračních služeb Rožmberské hospůdky tyto:

- označení účetního dokladu,
- obsah účetního případu a jeho účastníky,
- peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- okamžik vyhotovení účetního dokladu,
- okamžik uskutečnění účetní operace, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
- podpisový záznam podle § 33 odst. 4 ZUC osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů ( fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Způsoby výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost následujícími způsoby:

Na baru hospůdky bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky, zašlete ji e-mailem na adresu info@rozmberska-hospudka.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána. Do žádosti uveďte identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, o výkon jakého práva žádáte ( viz kapitola popis práv subjektů údajů), upřesnění žádosti ( např. v případě opravy doplňte správné údaje), telefonický kontakt pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Ve Staré Hlíně, dne 1.5.2018.