info@rozmberska-hospudka.cz +420 384 391 029, +420 774 903 023

 

Směrnice penzionu o zpracovávání osobních údajů hostů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je penzion Rožmberské hospůdky, provozovaný fyzickou osobou Pavlou Němcovou, se sídlem Třeboň, Boženy Němcové 817, PSČ 379 01, která je zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.j. ŽÚ/806/2008Bro/3, IČ 87058545.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

e-mail: info@rozmberska-hospudka.cz,
tel.č.: 774 903 023, 384 391 029.

Zpracovatelé dat 

Markéta Šírková, účetní se sídlem Třeboň II, Mlýnská 970, PSČ 379 01, IČ 60856106.

Přehled zpracování osobních údajů 

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu-zákon

Zdroj od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů

Rezervace ubytování

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Rezervační portál

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

Nejsou

Rezervace ubytování - osobně v našem penzionu nebo telefonicky

Rezervace ubytování

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

Nejsou

Evidence údajů o ubytovaných v knize hostů

Zajištění ubytování

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

Nejsou

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti dle zákona 326/1999 Sb o pobytu cizinců na území ČR, § 102

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

Subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Cizinecká policie

Evidence hostů v databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

Předání údajů místně příslušné obci

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

Zákon č.565/1990Sb., o místních poplatcích § 1 písm. b) a § 3

Subjekt údajů

6 let od provedení posledního zápisu v evidenční knize

Místně příslušná obec

Účtenky a faktury, doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

Zákon č.235/2004Sb. o DPH § 35 a 35a

Subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do doby podání námitky

Nejsou

 

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků 9o dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste uskutečnili rezervaci. Vzhledem k většímu počtu těchto správců a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do kancelářské místnosti penzionu, jejíž vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celá místnost je chráněna pohybovým čidlem alarmu.

Zákonem povinné údaje

V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích        č. 565/1990 Sb., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb penzionu Rožmberské hospůdky tyto:

- Jméno

- Příjmení

- Datum narození ( rodné číslo)

- Adresa

- Doba ubytování

- Číslo a typ dokladu, případné vízum

- Účel pobytu

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů ( fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést jsou případy týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdybychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení, nebo kdybychom neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte jej, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat vámi stanovený formát. Předáme vám je buďto ve formátu PDF nebo XLS.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Způsoby výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost následujícími způsoby:

Na recepci penzionu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky, zašlete ji e-mailem na adresu info@rozmberska-hospudka.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána. Do žádosti uveďte identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, o výkon jakého práva žádáte ( viz kapitola popis práv subjektů údajů), upřesnění žádosti ( např. v případě opravy doplňte správné údaje), telefonický kontakt pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Ve Staré Hlíně, dne 1.5.2018.

 

Směrnice hospůdky o zpracovávání osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Rožmberská hospůdka, provozovaná právnickou osobou Monadiko s.r.o., se sídlem Třeboň, Stará Hlína 47, PSČ 379 01,  IČ 06618031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 26951.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou

e-mail: info@rozmberska-hospudka.cz,
tel.č.: 774 903 023, 384 391 029.

Zpracovatelé dat 

Markéta Šírková, účetní se sídlem Třeboň II, Mlýnská 970, PSČ 379 01, IČ 60856106.

Přehled zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu-zákon

Zdroj od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

Rezervace stravování-příjem informací z internetových rezervačních portálů

Rezervace stravování

Identifikační a kontaktní údaje, počet strávníků

Uzavření nebo plnění smlouvy

Rezervace stravování

Rezervační portál

Uložení po dobu návštěvy a reklamační lhůty

Nejsou

Rezervace stravování - osobně v naší hospůdce

Rezervace stravování

Identifikační a kontaktní údaje, počet strávníků

Uzavření nebo plnění smlouvy

Rezervace stravování

Subjekt údajů

Uložení po dobu návštěvy a reklamační lhůty

Nejsou

Účtenky a faktury, doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

Zákon č.235/2004Sb. o DPH §35 a 35a

Subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

 

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

 

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „rezervace stravování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste uskutečnili rezervaci. Vzhledem k většímu počtu těchto správců a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do kancelářské místnosti hospůdky, jejíž vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celá místnost je chráněna pohybovým čidlem alarmu.

Zákonem povinné údaje

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, jsou dle § 11 odst. 1 ZUC povinnými údaji pro vystavení účetního dokladu tyto:

- označení účetního dokladu,
- obsah účetního případu a jeho účastníci,
- peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- okamžik vyhotovení účetního dokladu,
- okamžik uskutečnění účetní operace, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
- podpisový záznam podle § 33 odst. 4 ZUC osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů ( fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést jsou případy týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdybychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení, nebo kdybychom neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte jej, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat vámi stanovený formát. Předáme vám je buďto ve formátu PDF nebo XLS.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Způsoby výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost následujícími způsoby:

Na baru hospůdky bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky, zašlete ji e-mailem na adresu info@rozmberska-hospudka.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být žádost uznána. Do žádosti uveďte identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, o výkon jakého práva žádáte ( viz kapitola popis práv subjektů údajů), upřesnění žádosti ( např. v případě opravy doplňte správné údaje), telefonický kontakt pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Ve Staré Hlíně, dne 1.5.2018.